پیمان معادی ناصرخان تولدت مبارك. هر چه بيشتر ميگذرد كمتر مثل تو را ميبينيم. چقدر ناصر حجازى بودن خوب است. چقدر عزت نفس خوب است. چقدر زير پرچم اين و ان نرفتن و تن ندادن خوب است. چقدر ناصر حجازى ماندن سخت  بود و تو ماندى، تا ابد .....امروز بى خفت و خوارى همه شبنم هاى جهان مال توست class=
ناصرخان تولدت مبارك. هر چه بيشتر ميگذرد كمتر مثل تو را ميبينيم. چقدر ناصر حجازى بودن خوب است. چقدر عزت نفس خوب است. چقدر زير پرچم اين و ان نرفتن و تن ندادن خوب است. چقدر ناصر حجازى ماندن سخت بود و تو ماندى، تا ابد .....امروز بى خفت و خوارى همه شبنم هاى جهان مال توستثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران