حسین پاکدل خاطره
...
لوريس چكناواريان" را دوست دارم، نه به اين خاطر كه آهنگساز و رهبر ارگستر بزرگى است و مايه مباهات هر ايرانى؛ بلكه به اين خاطر كه با همه بزرگى و شكوهش بسيار افتاده و متواضع است و در هيچ شرايطى و براى هيچ چيز و هيچكس ادا در نمى آورد، اصلا نمى شود لوريس را دوست نداشت.
در هر شرايطى روى دوستى با او مى شود حساب كرد و كارهاى بزرگ را با او به سرانجام رساند. فكر مى كنم در تمام رگ ها و سلول هايش موسيقى جارى است، براى همين هميشه حضورش همراه با انتشار نشاط، شادى و لبخند است.
سال ها پيش قصه بلندى مى نوشتم به اسم"تيك تاك" كه در خصوص حذف صدا از زندگى بشر بود و رفتن به برهوت سكوت. تحقيق مى كردم كه در اين شرايط تكليف موسيقى چه مى شود. از لوريس پرسيدم. خيلى ساده و البته جدى گفت: در آن شرايط موسيقى را مثل سرم، به وجود آدم ها تزريق مى كنند. چون كاركرد اوليه موسيقى شنيدن از راه گوش است، موسيقى مثل هواست كه در تمام اجزاء وجود آدم جريان دارد.
من به دوستى با اين اسطوره بى همتا و مايه فخر سرزمينم، افتخار مى كنم. class=
خاطره ... لوريس چكناواريان" را دوست دارم، نه به اين خاطر كه آهنگساز و رهبر ارگستر بزرگى است و مايه مباهات هر ايرانى؛ بلكه به اين خاطر كه با همه بزرگى و شكوهش بسيار افتاده و متواضع است و در هيچ شرايطى و براى هيچ چيز و هيچكس ادا در نمى آورد، اصلا نمى شود لوريس را دوست نداشت. در هر شرايطى روى دوستى با او مى شود حساب كرد و كارهاى بزرگ را با او به سرانجام رساند. فكر مى كنم در تمام رگ ها و سلول هايش موسيقى جارى است، براى همين هميشه حضورش همراه با انتشار نشاط، شادى و لبخند است. سال ها پيش قصه بلندى مى نوشتم به اسم"تيك تاك" كه در خصوص حذف صدا از زندگى بشر بود و رفتن به برهوت سكوت. تحقيق مى كردم كه در اين شرايط تكليف موسيقى چه مى شود. از لوريس پرسيدم. خيلى ساده و البته جدى گفت: در آن شرايط موسيقى را مثل سرم، به وجود آدم ها تزريق مى كنند. چون كاركرد اوليه موسيقى شنيدن از راه گوش است، موسيقى مثل هواست كه در تمام اجزاء وجود آدم جريان دارد. من به دوستى با اين اسطوره بى همتا و مايه فخر سرزمينم، افتخار مى كنم.ثبت دیدگاه شما