امیرحسین رستمی ‎هر روز چیزی رو بخون که هیچکس دیگه نمیخونه؛
‎به چیزی فکر کن که کس دیگه ای بهش فکر نمی کنه
‎و کاری رو بکن که هیچکس جرات انجام دادنش رو نداشته باشه.
‎خوب نیست که ذهنتون دائما با آدمها هم عقیده باشه. ‎#کریستفر_مورلی class=
‎هر روز چیزی رو بخون که هیچکس دیگه نمیخونه؛ ‎به چیزی فکر کن که کس دیگه ای بهش فکر نمی کنه ‎و کاری رو بکن که هیچکس جرات انجام دادنش رو نداشته باشه. ‎خوب نیست که ذهنتون دائما با آدمها هم عقیده باشه. ‎#کریستفر_مورلیثبت دیدگاه شما