اشکان خطیبی على آقا ديروز برات مراسم ختم گرفته بودند
بابات خيلى بى تابى مى كرد...آروم كردنش كار خودت بود كه...نبودى
در گوشش گفتم :من جاى على...
هيچى نگفت....فقط اشك.
حالا ما هيچى حواست به بابات باشه.
هرجا هستى سرت سبز.
#على_طباطبايى class=
على آقا ديروز برات مراسم ختم گرفته بودند بابات خيلى بى تابى مى كرد...آروم كردنش كار خودت بود كه...نبودى در گوشش گفتم :من جاى على... هيچى نگفت....فقط اشك. حالا ما هيچى حواست به بابات باشه. هرجا هستى سرت سبز. #على_طباطبايىثبت دیدگاه شما