پرستو گلستانی طلوع صبح امید...
تلاشمان با عشق به ثمر نشست و ما سربلندیم برای ایران عزیزمان
#حماسه_اردیبهشت
#حماسه_ایران 
#دوباره_ايران 
#دوباره _روحانی class=
طلوع صبح امید... تلاشمان با عشق به ثمر نشست و ما سربلندیم برای ایران عزیزمان #حماسه_اردیبهشت #حماسه_ایران #دوباره_ايران #دوباره _روحانیثبت دیدگاه شما