نسرین مقانلو .....
امشب در فرودگاه امام
یک بار دیگه رفتن نفسم رو 
دیدم وحسی پر از دلتنگی دوباره همه وجودم 
رو گرفت،آرین عزیز مادر،سفر به سلامت
به امید دیداری به زودی،زود
به خدای بزرگ میسپارمت ای عزیزتر ازجان. class=
..... امشب در فرودگاه امام یک بار دیگه رفتن نفسم رو دیدم وحسی پر از دلتنگی دوباره همه وجودم رو گرفت،آرین عزیز مادر،سفر به سلامت به امید دیداری به زودی،زود به خدای بزرگ میسپارمت ای عزیزتر ازجان.ثبت دیدگاه شما