مهراوه شریفی نیا ...◼️
تسلیت به ایران و ایرانیان
و آرزوی صبر برای بازماندگان
#زلزله  #غم  #تسلیت class=
...◼️ تسلیت به ایران و ایرانیان و آرزوی صبر برای بازماندگان #زلزله #غم #تسلیتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران