باران کوثری °
...(عشق)فعلی نداره. یه اسمه که با مصدر جعلی به فعل تبدیل بشه ، فعل محض ، یه حال ناب ، “عشقیدن“ که فقط در زمان حال صرف می‌شه ، نه گذشته و نه آینده ، فقط مضارع استمراری ، فقط : “من می‌عشقم” ، “تو می‌عشقی” ... *از متن نمایش
.
#فعل. #محمد_رضایی_راد. #گروه_تئاتر_خانه.  #تیاتر_شهر. class=
° ...(عشق)فعلی نداره. یه اسمه که با مصدر جعلی به فعل تبدیل بشه ، فعل محض ، یه حال ناب ، “عشقیدن“ که فقط در زمان حال صرف می‌شه ، نه گذشته و نه آینده ، فقط مضارع استمراری ، فقط : “من می‌عشقم” ، “تو می‌عشقی” ... *از متن نمایش . #فعل. #محمد_رضایی_راد. #گروه_تئاتر_خانه. #تیاتر_شهر.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران