پرستو صالحی تبريك به همكار و دوست قديمي خودم فرهاد جم براي منتشر شدن كتابش "مرد همه چيز دان " پنجشنبه سي آذر جشن امضا كتابش هست در انتشارات جاويدان ساعت١٤ الي ١٧ مي بينيمتون رفقا @farhadjam7 class=
تبريك به همكار و دوست قديمي خودم فرهاد جم براي منتشر شدن كتابش "مرد همه چيز دان " پنجشنبه سي آذر جشن امضا كتابش هست در انتشارات جاويدان ساعت١٤ الي ١٧ مي بينيمتون رفقا @farhadjam7ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران