جواد رضویان به نام حضرت حق ؛ 
سهراب سپهری شاعری‏ نیست که به صرف تصویر پردازی به سراغ طبیعت‏ رفته باشد،
بلکه قصدی دارد و عمدی،
چونکه‏ در نظر او طبیعت جدا از ملکوت نیست و یا همان‏ ملکوت است،
پس به سوی طبیعت می‏رود و به‏ تماشای طبیعت می‏نشیند تا به ملکوت بپیوندد:
«رفتم قدری در آفتاب بگردم
دور شدم در اشاره ‏های خوشایند
رفتم تا وعده‏گاه کودکی و شن
تا وسط اشتباه ‏های مفرح
تا همه چیزهای محض.
رفتم نزدیک آب‏های مصور
پای درخت شکوفه‏دار گلابی‏ با تنه‏ای از حضور.
نبض می‏آمیخت با حقایق مرطوب
حیرت من با درخت قاتی شد
دیدم در چند متری ملکوتم.»
مجموعهء نزدیک دورها: ص ٤١٥

به حرمت پروردگار به طبيعت احترام ميگزاريم.
ياحق. class=
به نام حضرت حق ؛ سهراب سپهری شاعری‏ نیست که به صرف تصویر پردازی به سراغ طبیعت‏ رفته باشد، بلکه قصدی دارد و عمدی، چونکه‏ در نظر او طبیعت جدا از ملکوت نیست و یا همان‏ ملکوت است، پس به سوی طبیعت می‏رود و به‏ تماشای طبیعت می‏نشیند تا به ملکوت بپیوندد: «رفتم قدری در آفتاب بگردم دور شدم در اشاره ‏های خوشایند رفتم تا وعده‏گاه کودکی و شن تا وسط اشتباه ‏های مفرح تا همه چیزهای محض. رفتم نزدیک آب‏های مصور پای درخت شکوفه‏دار گلابی‏ با تنه‏ای از حضور. نبض می‏آمیخت با حقایق مرطوب حیرت من با درخت قاتی شد دیدم در چند متری ملکوتم.» مجموعهء نزدیک دورها: ص ٤١٥ به حرمت پروردگار به طبيعت احترام ميگزاريم. ياحق.ثبت دیدگاه شما