علی اوجی با رفيق خوب و پر انرژى خودم كه واقعا مثل برادره 
دكتر امين رضا چلبيانلو 
مى دونم ، مى دونم فاميليش يكم سخت و نفس گيره دست خودش نبوده كه چلبيانلوو بدنيا اومده ...هر وقت مى خوام كامل صداش كنم احساس مى كنم طول استخر رو زير آبى رفتم برگشتم ، دوبار نفس مى گيرم ....ولى در عوض 
دوست داشتنيه و پر انرژيه 
امين جون بدرخشى هميشه .... class=
با رفيق خوب و پر انرژى خودم كه واقعا مثل برادره دكتر امين رضا چلبيانلو مى دونم ، مى دونم فاميليش يكم سخت و نفس گيره دست خودش نبوده كه چلبيانلوو بدنيا اومده ...هر وقت مى خوام كامل صداش كنم احساس مى كنم طول استخر رو زير آبى رفتم برگشتم ، دوبار نفس مى گيرم ....ولى در عوض دوست داشتنيه و پر انرژيه امين جون بدرخشى هميشه ....



ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران