على جان تولدت هميشه مبارك است بخاطر درس هايى كه به ما دادى بخاطر بزرگى روحت بخاطر رفاقتت بخاطر فهم وشعورت بخاطر اينكه خيلى ها از معلم بودنت هنوز شاگردند على جان تو سبقت گرفتى و رفتى من را تنها گذاشتى ... هنوز جرات نكردم باور كنم كه نيستى ... هنوز عصر ها با شوق به موبايلم مراجعه مى كنم تا با شما تماس بگيرم و رفاقت كنيم ... هنوز مزه همسفر بودن با شما در قلب و جانم است هنوز طنين صداى زيبايت در گوشم هست هنوز قامت بلند و قدم هاى استوارت در چشمم هست هنوز رفتنت مثل خوره جانم را مى خورد يادم نمى رود شوق به زندگى و اينكه جهان را چگونه مى ديديد ...هنوز از لحظات خوبى كه با شما داشتم كيف مى كنم و چه خوشبخت بودم و هستم كه رفيقى چون شما داشتم و هنوز با افتخار مى گويم كه رفيق شما بودم و هستم ... جايت خالى تولدت مبارك على جانم 🙏🏻♥️ @alimoallem1azarmemarian @omidmoallem @hafezawards @azarmemarian1ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران