علی اوجی اق سپند رفيق دوست داشتنى و عزيز خودم تولدت مبارك 
اميدوارم هر روز بيش از روز قبل حال كنى و سرحال باشى 
فيلم بازى كنى ،، سريال بازى كنى ،، تاتر بازى كنى ،، بدرخشى 
در كنار خانواده و دوستان سلامت و تن درست ... مى بوسمت از همين جا ... 😘 تولدت مبارك class=
اق سپند رفيق دوست داشتنى و عزيز خودم تولدت مبارك اميدوارم هر روز بيش از روز قبل حال كنى و سرحال باشى فيلم بازى كنى ،، سريال بازى كنى ،، تاتر بازى كنى ،، بدرخشى در كنار خانواده و دوستان سلامت و تن درست ... مى بوسمت از همين جا ... 😘 تولدت مباركثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران