. (ادامه پست قبلي) يكبار براي هميشه تكليف را روشن كنيم.يا با صداي بلند بگوييم مرده شور اسرائيل و ورزشكار اسرائيلي را ببرند و ما با انها روبرو نميشويم و بهاي آن هرچه باشد ميپردازيم.يا اگر حال نميكنيم و نميخواهيم و نميشود ،اين رفتار منافقانه را تمام كنيم و يك فكر بكري بكنيم براي گرفتن حال از اسرائيل و دادنش به فلسطينيان.مثلا.... مثلا به جاي اينكه داد بزنند بايد ببازي و به جاي انكه فتيله مان را زير بغل روسها بدهيم كه برايمان بپيچانند و به جاي بردن گواهي پزشك پيش ناظران فيلا و به جاي خرد شدن قهرمان يك ملت و به جاي خرد شدن يك ملت،بهتر نبود عليرضاكريمي مان روس را ميبرد و اسرائيل را ميبرد و طلا را ميگرفت و بعد در يك كنفرانس مطبوعاتي مدال طلايش را تقديم به ملت مظلوم فلسطين ميكرد؟؟؟مثلا. آن وقت يك كار تبليغاتي بزرگ داشتيم و يك ملت شاد پيروز و يك ملت مظلوم خوشحال و يك پهلوان علي رضا كريمي.حالا چي داريم.يك مدال طلا براي روسيه.يك مدال برنز براي اسرائيل .يك ملت فتيله پيچ شده و يك عليرضاي سرخورده كه آخرين سنگر سكوته اقبالي گوش ميدهد و فيلم ميگيرد و اينستا ميگذارد ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران