. والا پیامدار ! محمد ! گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند استوار آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار . در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا دیرینه ای محمد ! جا هست بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم !؟ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران