. روز دانشجو مبارك اون دانشجوهايي كه زير شهريه هاي دانشگاه در حال زايمانند. روز دانشجو مبارك اون دانشجوهايي كه به جاي سركلاس بايد برن از خونه مجردي استاد نمره بگيرن. روز دانشجو مبارك اون دانشجوهايي كه دانشجويي كردن،كارشناسي گرفتن ،ارشد گرفتن،چشم ضعيف كردن،كمر قوز كردن،نخوردن ،نپوشيدن كه بيان ثمره ش رو ببينن...بعد اومدن ديدن كار رفته ،يار رفته،عمر رفته.الان پوست افتابگردون ميريزن رو مدركشون و خاكستر بهمن جيقيل. . . پانوشت:ويديو از مجموعه شوخي كردم.استنداپ مينوشتم براي مهران مديري وقتي استنداپ مد نبود.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران