نسرین مقانلو پشت صحنه( تنهایی لیلا)
فیلمبردار(رضا شیخی)مرد نیک و با حوصله
و همکار خوبم(حسن پور شیرازی)
یک روز دیگر سپری شد. class=
پشت صحنه( تنهایی لیلا) فیلمبردار(رضا شیخی)مرد نیک و با حوصله و همکار خوبم(حسن پور شیرازی) یک روز دیگر سپری شد.ثبت دیدگاه شما