رزیتا غفاری اولين تصاوير غواصان شهيد ميهن مان ....
تصوير خود گوياى همه چيز است....
يادتان گرامى..
روحتان شاد..
(از اينكه ازرده تان كردم متاسفم... اما.. ) class=
اولين تصاوير غواصان شهيد ميهن مان .... تصوير خود گوياى همه چيز است.... يادتان گرامى.. روحتان شاد.. (از اينكه ازرده تان كردم متاسفم... اما.. )ثبت دیدگاه شما