هومن سیدی زیبایی به اضافه ی دریغ.هرجا زیبایی هست دریغ هم هست, به این دلیل ساده که زیبایی محکوم به فناست:زیبایی همیشه می میرد.وقتی ماده بمیرد, رفتار هم می میرد,وقتی فرد بمیرد, جهان هم می میرد.
📸:شجاعي جان
سر صحنه مغزهاي كوچك زنگ زده class=
زیبایی به اضافه ی دریغ.هرجا زیبایی هست دریغ هم هست, به این دلیل ساده که زیبایی محکوم به فناست:زیبایی همیشه می میرد.وقتی ماده بمیرد, رفتار هم می میرد,وقتی فرد بمیرد, جهان هم می میرد. 📸:شجاعي جان سر صحنه مغزهاي كوچك زنگ زدهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران