هومن سیدی هرچه بالاتر اوج ميگيريم به چشم كساني كه نميتوانند پرواز كنند كوچكتر به نظر ميرسيم 
فردريش نيچه
نويد محمد زاده ؛مغزهاي كوچك زنگ زده.
عكس:شجاعي جان class=
هرچه بالاتر اوج ميگيريم به چشم كساني كه نميتوانند پرواز كنند كوچكتر به نظر ميرسيم فردريش نيچه نويد محمد زاده ؛مغزهاي كوچك زنگ زده. عكس:شجاعي جانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران