هومن سیدی با شخصيت:سيگار نكش.
بي شخصيت:باشه
با شخصيت:حتما؟
بي شخصيت:حتما
چيزي در ذهن بي شخصيت شكل ميگيرد.چيزي به مانند ابري بالاي سر.
ذهن بي شخصيت:به تو چه كه من چي كار ميكنم
و بعد لبخندي به با شخصيت  ميزند.
بي شخصيت:اين آخريشه،قول ميدم
😈😈😈😈😈😈😈😈 class=
با شخصيت:سيگار نكش. بي شخصيت:باشه با شخصيت:حتما؟ بي شخصيت:حتما چيزي در ذهن بي شخصيت شكل ميگيرد.چيزي به مانند ابري بالاي سر. ذهن بي شخصيت:به تو چه كه من چي كار ميكنم و بعد لبخندي به با شخصيت ميزند. بي شخصيت:اين آخريشه،قول ميدم 😈😈😈😈😈😈😈😈ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران