هومن سیدی فرق بسيار زيادي است
بين كسي كه كم مياورد
 با كسي كه كوتاه ميايد.
.....سيمين دانشور..... class=
فرق بسيار زيادي است بين كسي كه كم مياورد با كسي كه كوتاه ميايد. .....سيمين دانشور.....ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران