حمید فرخزاد باز هم جلوگیری غیر قانونی از نمایش یک فیلم دارای مجوز اکران،باز هم واکنش مقتدرانه خانه معظم سینما در دفاع از حقوق اعضا وبازهم کامنتهای شما که این زیر مینویسید: “همین شما سینماگرا بودید که به روحانی رای دادید!“ class=
باز هم جلوگیری غیر قانونی از نمایش یک فیلم دارای مجوز اکران،باز هم واکنش مقتدرانه خانه معظم سینما در دفاع از حقوق اعضا وبازهم کامنتهای شما که این زیر مینویسید: “همین شما سینماگرا بودید که به روحانی رای دادید!“ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران