داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 🎗گفتم: در دلم امید نیست ؟
گفت: هرگز از رحمتم نا امید نباش (زمر آیه ۵۳)

گفتم: احساس تنهایی میکنم ؟
گفت: از رگ گردن به تو نزدیک ترم (قاف آیه ۱۶)

گفتم: انگار مرا از یاد برده ای ؟
گفت: مرا یاد کن (بقره آیه ۱۵۲)

گفتم: در دلم شادی نیست ؟
گفت: باید به فضل رحمتم شادمان گردی (یونس آیه ۵۸)

گفتم: تا کی باید صبر کنم ؟
گفت: همانا یاریم نزدیک است (بقره آیه ۲۱۴)

و … 
چه کسی از او راستگوتر … ! class=
#dariushfarziaee#amoopoorang 🎗گفتم: در دلم امید نیست ؟ گفت: هرگز از رحمتم نا امید نباش (زمر آیه ۵۳) گفتم: احساس تنهایی میکنم ؟ گفت: از رگ گردن به تو نزدیک ترم (قاف آیه ۱۶) گفتم: انگار مرا از یاد برده ای ؟ گفت: مرا یاد کن (بقره آیه ۱۵۲) گفتم: در دلم شادی نیست ؟ گفت: باید به فضل رحمتم شادمان گردی (یونس آیه ۵۸) گفتم: تا کی باید صبر کنم ؟ گفت: همانا یاریم نزدیک است (بقره آیه ۲۱۴) و … چه کسی از او راستگوتر … !ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران