داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopurang 
نه درگذشته زندگی میکنم
ونه ازاینده باخبرم.

انچه دارم همین لحظه است 
وهمین لحظه برای من عین زندگی است..❤❤ class=
#dariushfarziaee#amoopurang نه درگذشته زندگی میکنم ونه ازاینده باخبرم. انچه دارم همین لحظه است وهمین لحظه برای من عین زندگی است..❤❤ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران