آناهیتا (آنا)نعمتی #annanemati
شخصی می گفت: «من سی سال دارم.» بزرگی به او خرده گرفت و گفت:
«نباید بگویی سی سال دارم، باید بگویی آن سی سال را دیگر ندارم.» راستی شما به جای سال هایی که دیگر ندارید، چه دارید؟
جز محبت و نيکی 
چيزی باقی نمی ماند ... "فلورانس نایتینگل" class=
#annanemati شخصی می گفت: «من سی سال دارم.» بزرگی به او خرده گرفت و گفت: «نباید بگویی سی سال دارم، باید بگویی آن سی سال را دیگر ندارم.» راستی شما به جای سال هایی که دیگر ندارید، چه دارید؟ جز محبت و نيکی چيزی باقی نمی ماند ... "فلورانس نایتینگل"ثبت دیدگاه شما