نسرین مقانلو نگاهت که عمیق شود
زندگی و رازهایش را بیشتر
درک میکنی. class=
نگاهت که عمیق شود زندگی و رازهایش را بیشتر درک میکنی.ثبت دیدگاه شما