فلورا نظری #felor #felornazari #felor_nazari #felor_nazarii #nazari ... 😍هركسي در دل من جاي خودش را دارد ... جانشين تو در اين سينه ، خداوند نشد ... خواستند از تو بگويند شبي شاعرها ... عاقبت با قلم شرم نوشتند : نشد .... فاضل نظري ..... 😍براي تو 😍 class=
#felor #felornazari #felor_nazari #felor_nazarii #nazari ... 😍هركسي در دل من جاي خودش را دارد ... جانشين تو در اين سينه ، خداوند نشد ... خواستند از تو بگويند شبي شاعرها ... عاقبت با قلم شرم نوشتند : نشد .... فاضل نظري ..... 😍براي تو 😍ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران