يلدا يك دقيقه بيشتر كنار هم بودنه، براتون آرزو ميكنم اين دقيقه شروع يك دنيا لبخند باشه براتون و اين شب رو از طرف خودم و كارانا كه تو همين پست تگش كردم تبريك ميگم. من و كارانا به زودي خبرايي براتون داريم. @karanabanaثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران