برزو ارجمند سيامك عزيزم. غم از دست دادن پدر خيلي سخته خيلي.... فقط برايت صبر آرزو ميكنم و بس. كه هرچي بگذره اين دورى سخت تر و سخت تر ميشه. از ته ته دلم در غمت شريكم class=
سيامك عزيزم. غم از دست دادن پدر خيلي سخته خيلي.... فقط برايت صبر آرزو ميكنم و بس. كه هرچي بگذره اين دورى سخت تر و سخت تر ميشه. از ته ته دلم در غمت شريكمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران