رزیتا غفاری گفت بياهفت سنگ بازى كنيم.. ترسيدم! مبادا سنگ روى سنگ بچينيم انگاه ديوارى شود بينمان !! گفتم نه، تو چشم بگذار..من قايم ميشوم، پيدايم كن.. هر چه منتظر ماندم نيامد! كسى ديگر را پيدا كرد.. ومن براى هميشه گم شدم... ! كاش ميگفتم لى لى بازى كنيم.. كه در هر رفتنى ، برگشتى بود.. اى كاش..!! class=
گفت بياهفت سنگ بازى كنيم.. ترسيدم! مبادا سنگ روى سنگ بچينيم انگاه ديوارى شود بينمان !! گفتم نه، تو چشم بگذار..من قايم ميشوم، پيدايم كن.. هر چه منتظر ماندم نيامد! كسى ديگر را پيدا كرد.. ومن براى هميشه گم شدم... ! كاش ميگفتم لى لى بازى كنيم.. كه در هر رفتنى ، برگشتى بود.. اى كاش..!!ثبت دیدگاه شما