صابر ابر هر كسي جا ي خودش را دارد، نگران نباشيد!
هيچكس قرار نيست جاي شما را بگيرد، با اين فكر زندگي نكنيد!
ترسناك مي شود، روزي ميرسد كه كسي شما را نميشناسد، حتي خودتان! class=
هر كسي جا ي خودش را دارد، نگران نباشيد! هيچكس قرار نيست جاي شما را بگيرد، با اين فكر زندگي نكنيد! ترسناك مي شود، روزي ميرسد كه كسي شما را نميشناسد، حتي خودتان!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران