محمدرضا فروتن انسان زندانى خويشتن خويش به دنيا ميايد . اما درونش هزاران پنجره دارد كه ميتواند زيباييها را از ان ها ببيند💚🌺 class=
انسان زندانى خويشتن خويش به دنيا ميايد . اما درونش هزاران پنجره دارد كه ميتواند زيباييها را از ان ها ببيند💚🌺ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران