جواد رضویان به نام حضرت حق ؛

زلف‌ سنبل، چشم نرگس، گونه گل، لب برگِ‌ گل 
صد گلستان گل، به روي  چون  بهار آورده اي 
زرگر اصفهانى

اوقات به كام ،
ياحق. class=
به نام حضرت حق ؛ زلف‌ سنبل، چشم نرگس، گونه گل، لب برگِ‌ گل صد گلستان گل، به روي چون بهار آورده اي زرگر اصفهانى اوقات به كام ، ياحق.ثبت دیدگاه شما