مهراوه شریفی نیا 📖ا

كتاب هايى وجود دارن 
كه مى تونى هميشه بذارى كنار تختت

كتابايى كه از هرجايى 
دوباره و دوباره شروع به خوندنشون كنى
حالت رو خوب مى كنن

كتاب هايى كه مى تونى شبا باهاشون فال بگيرى و ساعت ها به يكى از جمله هاى فالت فكر كنى و عميق حسش كنى

كتاب هايى هست 
كه شايد 
براى هديه دادن 
و هديه گرفتن 
بهترين باشن class=
📖ا كتاب هايى وجود دارن كه مى تونى هميشه بذارى كنار تختت كتابايى كه از هرجايى دوباره و دوباره شروع به خوندنشون كنى حالت رو خوب مى كنن كتاب هايى كه مى تونى شبا باهاشون فال بگيرى و ساعت ها به يكى از جمله هاى فالت فكر كنى و عميق حسش كنى كتاب هايى هست كه شايد براى هديه دادن و هديه گرفتن بهترين باشنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران