مهدی پاکدل از همه دوستان، هنرمندان، اصحاب رسانه و عزيزانى كه قلبشون براى ذات زيباى اين هنر شريف يعنى سينما ميزنه و به اين فيلم كه از اساس بر مبناى دوستى و مهر شكل گرفته لطف دارند و مارو با نقدهاى سازنده به روشنايى هدايت ميكنند، ممنون و سپاسگزارم. اميدوارم بتوانم لطف تك تك دوستان را پاسخگو باشم class=
از همه دوستان، هنرمندان، اصحاب رسانه و عزيزانى كه قلبشون براى ذات زيباى اين هنر شريف يعنى سينما ميزنه و به اين فيلم كه از اساس بر مبناى دوستى و مهر شكل گرفته لطف دارند و مارو با نقدهاى سازنده به روشنايى هدايت ميكنند، ممنون و سپاسگزارم. اميدوارم بتوانم لطف تك تك دوستان را پاسخگو باشمثبت دیدگاه شما