پریناز ایزدیار هفته نامه ى "زمانه" تهران ١٣٣٢ .. سريال شهرزاد class=
هفته نامه ى "زمانه" تهران ١٣٣٢ .. سريال شهرزادثبت دیدگاه شما