نسرین مقانلو یک زمان از تو فقط اسمی درکتاب خاطرات
به یادگار میماند،پس زندگیمان را خوب سپری
کنیم که هیچ چیز جز یک نام خوب در کتاب
زندگیمان ثبت نمیشه.شب خوش عزیزان. class=
یک زمان از تو فقط اسمی درکتاب خاطرات به یادگار میماند،پس زندگیمان را خوب سپری کنیم که هیچ چیز جز یک نام خوب در کتاب زندگیمان ثبت نمیشه.شب خوش عزیزان.ثبت دیدگاه شما