نعیمه نظام دوست غواص ها غرق نمي شوند
رفته اند كه غرقه شوند
دست بسته هم كه زنده به گورشان كنند
اسير نمي شوند
دست و پا نمي زنند
نمي ميرند
گور را زنده مي كنند
گور دريا مي شود
و آنقدر در درياي خاك
پرواز مي كنند
كه سالها بعد
سبكبار تَر از زمان رفتنشان
با غنيمت صلح
از جنگ برگردند

آنها سهمشان را از گور گرفته اند
غواص ها را بايد به دريا سپرد

افشين يدالهی class=
غواص ها غرق نمي شوند رفته اند كه غرقه شوند دست بسته هم كه زنده به گورشان كنند اسير نمي شوند دست و پا نمي زنند نمي ميرند گور را زنده مي كنند گور دريا مي شود و آنقدر در درياي خاك پرواز مي كنند كه سالها بعد سبكبار تَر از زمان رفتنشان با غنيمت صلح از جنگ برگردند آنها سهمشان را از گور گرفته اند غواص ها را بايد به دريا سپرد افشين يدالهیثبت دیدگاه شما