بسيار مفتخريم كه براى اولين بار در دنيا توانستيم فيلم سينمايى نگار را به روش اشاره طبيعى فارسى، براي ناشنوايان به صورت ويژه به اكران در آوريمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران