بهنوش بختیاری چرا همش به افتخار وبه سلامتی ایندفعه توروح نا آگاهی وجهل..توروح وقت تلف کردن و پیروی های کورکورانه از هر شمسی کوره ای..توروح هرچی باعث بشه نادون و کم سواد بمونیم...ببخشیدا..😯آاااااااره من واینهمه خوشبختی محاله...اینا همه هدیه هاییه که یکی از دوستان گل آقای حسینی عزیزدلمهربان از نشر نیماژ برای این حقیر فرستادن و خوشحالن که ما عشقولیا کتاب دوس داریم وحالا به افتخار نشر نیماژژژژ...شل وپل همه باسوادا......عشقیا.....صاحب عقیده ها...ادم حسابیاااا...تازه به دوران نننننرسیده ها...تو روح همه ادم الکیا...قلابیا..خیانتکارا...😂😂😂😂💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖nimajbook class=
چرا همش به افتخار وبه سلامتی ایندفعه توروح نا آگاهی وجهل..توروح وقت تلف کردن و پیروی های کورکورانه از هر شمسی کوره ای..توروح هرچی باعث بشه نادون و کم سواد بمونیم...ببخشیدا..😯آاااااااره من واینهمه خوشبختی محاله...اینا همه هدیه هاییه که یکی از دوستان گل آقای حسینی عزیزدلمهربان از نشر نیماژ برای این حقیر فرستادن و خوشحالن که ما عشقولیا کتاب دوس داریم وحالا به افتخار نشر نیماژژژژ...شل وپل همه باسوادا......عشقیا.....صاحب عقیده ها...ادم حسابیاااا...تازه به دوران نننننرسیده ها...تو روح همه ادم الکیا...قلابیا..خیانتکارا...😂😂😂😂💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖nimajbookثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران