مهراوه شریفی نیا 🌸ا
مشامت را
كه از رايحه ى ياس پر مى كنى 
چيزى 
در درونت لبخند مى زند 
و تو احساس مى كنى 
شايد بتوانى 
از پسِ همه ى سختى هاى روزگار 
برآيى

داشتن يك گلدان ياس رازقى 
شايد 
گام مثبتى 
به سوى آرامش باشد class=
🌸ا مشامت را كه از رايحه ى ياس پر مى كنى چيزى در درونت لبخند مى زند و تو احساس مى كنى شايد بتوانى از پسِ همه ى سختى هاى روزگار برآيى داشتن يك گلدان ياس رازقى شايد گام مثبتى به سوى آرامش باشدثبت دیدگاه شما