آزاده زارعی در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روح انسان است، صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت به این زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را می خواهد و صنایع دستی این نیاز مبرم انسان را برآورده می کند. صنایع دستی، عمری به قدمت عمر بشر دارد 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی گرامي باد.#هنر#ايراني#روز_جهاني#صنايع_دستي#قلمزني#شكلات خوري#نقره#ايران#استاد_سيد مرتضي زارعي#آزاده_زارعي# class=
در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روح انسان است، صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت به این زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را می خواهد و صنایع دستی این نیاز مبرم انسان را برآورده می کند. صنایع دستی، عمری به قدمت عمر بشر دارد 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی گرامي باد.#هنر#ايراني#روز_جهاني#صنايع_دستي#قلمزني#شكلات خوري#نقره#ايران#استاد_سيد مرتضي زارعي#آزاده_زارعي#ثبت دیدگاه شما