نسرین مقانلو چقدر دنیای ما از پشت دوربین
زیباست،هیچکس از بیرون به سختیهای
این حرفه و زندگی ما نمی اندیشه،
همه ظاهر رو میبینن. class=
چقدر دنیای ما از پشت دوربین زیباست،هیچکس از بیرون به سختیهای این حرفه و زندگی ما نمی اندیشه، همه ظاهر رو میبینن.ثبت دیدگاه شما