رامبد جوان .
كشور ما نياز به زلزله و داعش ندارد
ما در همين آموزش و پرورش مان
نيروهايى داريم كه به تنهايى كار چند زلزله و داعش را در كشور انجام مى دهند

در فصل سرما در جاده هاى نا امن بچه هاى مردم را سوار اتوبوس نا امن مى كنند و با راننده اى نا امن به سوى مرگ مى برند

كك شان هم نمى گزد، عذرخواهى نمى كنند، شرم نمى كنند، استعفا هم نمى كنند.

در سال هاى اخير اگر داعش مى خواست به همچين توفيقى برسد كه اين تعداد جوان بعضاً نخبه كشور ما را از بين ببرد مى دانيد چقدر بايد هزينه مى كرد؟؟؟ و وزارت اطلاعات و ساير نهادهاى امنيتى چقدر انرژى مى گذاشتند كه آن ها را شناسايى كنند؟؟؟ سخنى با مسئولين:
نمايندگان عزيز مجلس
لطفا با خيال راحت قانون گذارى كنيد

مسئولين محترم قوه مجريه، با خيال راحت قوانين مجلس را اجرا كنيد

و مسئولين محترم قضاييه، شما هم استراحت كنيد، چون متهم و مجرمى وجود ندارد كه بخواهيم كارى شان كنيم

شب ها اخبار را مى بينيم،
زلزله هم آمد پتوهاى اضافى مان را برايشان مى فرستيم

والدين دانش آموزان هم مى خواستند رضايت نامه اردوهاى بچه هايشان را امضاء نكنند class=
. كشور ما نياز به زلزله و داعش ندارد ما در همين آموزش و پرورش مان نيروهايى داريم كه به تنهايى كار چند زلزله و داعش را در كشور انجام مى دهند در فصل سرما در جاده هاى نا امن بچه هاى مردم را سوار اتوبوس نا امن مى كنند و با راننده اى نا امن به سوى مرگ مى برند كك شان هم نمى گزد، عذرخواهى نمى كنند، شرم نمى كنند، استعفا هم نمى كنند. در سال هاى اخير اگر داعش مى خواست به همچين توفيقى برسد كه اين تعداد جوان بعضاً نخبه كشور ما را از بين ببرد مى دانيد چقدر بايد هزينه مى كرد؟؟؟ و وزارت اطلاعات و ساير نهادهاى امنيتى چقدر انرژى مى گذاشتند كه آن ها را شناسايى كنند؟؟؟ سخنى با مسئولين: نمايندگان عزيز مجلس لطفا با خيال راحت قانون گذارى كنيد مسئولين محترم قوه مجريه، با خيال راحت قوانين مجلس را اجرا كنيد و مسئولين محترم قضاييه، شما هم استراحت كنيد، چون متهم و مجرمى وجود ندارد كه بخواهيم كارى شان كنيم شب ها اخبار را مى بينيم، زلزله هم آمد پتوهاى اضافى مان را برايشان مى فرستيم والدين دانش آموزان هم مى خواستند رضايت نامه اردوهاى بچه هايشان را امضاء نكنندثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران