الناز حبیبی زخم ها حافظه دارند .... كه پس از خوب شدن هم به ياد مى آورند... class=
زخم ها حافظه دارند .... كه پس از خوب شدن هم به ياد مى آورند...ثبت دیدگاه شما