فلورا نظری #felor #felornazari #felor_nazari #felor_nazarii #nazari ... اگر خطاهاي آشكار كرده باشيم ، نبايد آنطوركه عادت داريم ، خود را توجيه كنيم ، عذري بتراشيم و آنها را كوچك جلوه دهيم ، بلكه بايد به اشتباه خود اذعان كنيم و ان را به مقياس درست مد نظر داشته باشيم تا مصمم شويم كه در اينده از ان پرهيز كنيم ... به خودمان رنج و سختي بدهيم ولي از تكرار اشتباهمان خودداري  كنيم چنان كه گفته اند : كسي كه رنج نكشيده باشد ، تربيت نشده است . 🌰🌰🌰جدا و قويا خواندن اين كتاب رو توصيه مي كنم ........ عكس : فلور نظري class=
#felor #felornazari #felor_nazari #felor_nazarii #nazari ... اگر خطاهاي آشكار كرده باشيم ، نبايد آنطوركه عادت داريم ، خود را توجيه كنيم ، عذري بتراشيم و آنها را كوچك جلوه دهيم ، بلكه بايد به اشتباه خود اذعان كنيم و ان را به مقياس درست مد نظر داشته باشيم تا مصمم شويم كه در اينده از ان پرهيز كنيم ... به خودمان رنج و سختي بدهيم ولي از تكرار اشتباهمان خودداري كنيم چنان كه گفته اند : كسي كه رنج نكشيده باشد ، تربيت نشده است . 🌰🌰🌰جدا و قويا خواندن اين كتاب رو توصيه مي كنم ........ عكس : فلور نظريثبت دیدگاه شما