محسن افشانی Nostalgiaaaaaaa
Sir Pedro Mohsen Sezar Afshani
MemoryGram
HistoryGram
اين عكس واسه همون موقعيه كه سريال كلانتر و ساختمان٨٥ رو بازى كردم
٦ سال گذشته و خيلى چيزا عوض شده
خاطره بازى
تاريخگرام
#mohsenafshani #actor #iranianactor #artist #iranianartist #Iran #historygram #memorygram #old class=
Nostalgiaaaaaaa Sir Pedro Mohsen Sezar Afshani MemoryGram HistoryGram اين عكس واسه همون موقعيه كه سريال كلانتر و ساختمان٨٥ رو بازى كردم ٦ سال گذشته و خيلى چيزا عوض شده خاطره بازى تاريخگرام #mohsenafshani #actor #iranianactor #artist #iranianartist #Iran #historygram #memorygram #oldثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران