با اینکه به دلیل مناسب نبودن آب و هوا...پرواز شیراز با تاخیر چند ساعته انجام شد...ولی کمال تشکر رو از شیرازیهای عزیز دارم که ساعتها منتظراین حقیر ایستادن...زبونم از اینهمه محبت شما قاصرهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران