سحر جعفری جوزانی زندگي جذبه دستي است كه مي چيند(پدر پشت پنجره اش گل مي كارد،سبزي مي كارد و گوجه فرنگي.همه هم سبز مي شوند.دستهاي پدر سبز است.به بركت دستهايش ايمان دارم. class=
زندگي جذبه دستي است كه مي چيند(پدر پشت پنجره اش گل مي كارد،سبزي مي كارد و گوجه فرنگي.همه هم سبز مي شوند.دستهاي پدر سبز است.به بركت دستهايش ايمان دارم.ثبت دیدگاه شما